معلوماتویڈیوز
اہم خبریں

Quillbot premium for free 2023

quillbot premium cookies 2023

Quillbot premium for free 2023

// ==UserScript==
// @name Quillbot Premium Unlocker
// @namespace quillbot.taozhiyu.gitee.io
// @version 0.1
// @description Unlocks Quillbot Premium so that you don’t have to pay.
// @author longkidkoolstar
// @match https://quillbot.com/*
// @icon https://quillbot.com/favicon.png
// @require https://greasyfork.org/scripts/455943-ajaxhooker/code/ajaxHooker.js?version=1124435
// @run-at document-start
// @grant none
// @license WTFPL
// ==/UserScript==
/* global ajaxHooker*/
(function() {
‘use strict’;
// How’s it going filthy code looker
ajaxHooker.hook(request => {
if (request.url.endsWith(‘get-account-details’)) {
request.response = res => {
const json=JSON.parse(res.responseText);
const a=”data” in json?json.data:json;
a.profile.accepted_premium_modes_tnc=true;
a.profile.premium=true;
res.responseText=JSON.stringify("data” in json?(json.data=a,json):a);
};
}
});
})();

Back to top button